Aġġornamenti

JUM IL-FOQRA

Jekk tixtieq tordna hard copy tas-sussidju imla hawn

Biex gie ppubblikat dan is-sussidju ħadmu u kkolaboraw:
Mons Charles Cordina
Mons Anton Gouder
Fr Martin Micallef
Patri Ivan Attard op
Sr Teresa Tonna
S-Sur Robert Aloisio
S-Sur Claude Mifsud
S-Sur Ian Noel Pace

Kalendarju Djakonija

Jekk trid tinkludi inizzjattiva tad-djakonija li ssir fil parroċċa tiegħek imla il-formola semplici HAWN

Protected: LOOP Vouchers

This content is password protected. To view it please enter your password below:

LOPD – Arkivju 22

Il-LAQGĦA LI JMISS

Din is-sena il-laqghat ghall-operaturi pastorali tad-djakonija fil-parroċċi u l-komunita ser isiru b’mod hybrid.

Inheggu kemm jistghu minnkom ikunu maghna fizikament imma nifhmu li ghal x’uhud dan mhux possibbli. Ghaldaqstant se naghmlu hilitna biex inzommu wkoll il-laqgha fuq zoom, bl-ahjar partecipazzjoni possibbli. 

PROGRAMM TAS-SENA

Hawn isfel qed nghaddulkom il-Programm ghal din is-sena kollha. Tindunaw li xi drabi il-laqgha ser issir fl-ahhar tlieta tax-xahar u ohrajn fl-ahhar Hamis tax-xahar dan anke biex min it-tlieta dejjem mehud ikun jista almenu jattendi tal-hamisijiet. 

Il-Laqghat fizici ser ikunu qed isiru f’parrocci diversi anke biex niltaqghu mar-realtajiet fil-komunitajiet taghna. 
napprezzaw li jkun hemm sforz biex kull parroċċa ikolla raprezentanza f’kull laqgha. 

Din is-sena min jippartecipa ghal mill-inqas 70 fil-mija tal-laqghat, ser ikun rikonoxxut mill-Pastoral Formation Institute- Dwar dan naghtu aktar dettalji fl-ewwel laqgha.

It-Tlieta  25 ta’ Ottubru

Kelliema: Sra Catherine Fleri soler

Tema: Djakonija ħidma ta Żvilupp fil-Komunita

It-Tlieta 29 ta Novembru

Kelliem: Prof Salvu Chircop

Id-Djakonija fil-Parroċċa – Komunita’ ta’ Fidi li twassal il-messaġġ tal-Vanġelu lill-hinn

Il-Ħamis 26 ta’ Jannar

Kelliem: Sur Joseph Pellicano

Support Emozzjonali fil-Komunita

It-Tlieta 28 ta’ Frar

Kelliema: Sr Teresa Tonna

L-iSkola bħala kollaboratur importanti

tal-ħidma tad-djakonija fil-parrocca

Il-Ħamis 30 ta’ Marzu

Kelliema: Dr Anna Vella

Ngħinu lil min nixtiequ jinbidel

imma mingħajr ma nipprovaw nibdluh aħna

It-Tlieta 25 ta’ April

Esperjenzi ta volontarjat Internazzjonali

Kif jistgħu jkomplu fil-parroċċi tagħna

Il-Ħamis 25 ta’ Mejju

Komunita li tisma’: Tilqa, u Tippromwovi l-fejqan

2 inizzjattivi f’parroċċa lokali

u oħra internazzjonali

It-Tlieta 27 ta’ Gunju

Kelliem: Sur Benjamin Flores Martin

Il-ħidma tad-djakonija fil-parroċċa,

u dik fost iż-żghażagħ jistgħu joqorbu

għall-ġid tal-komunita?