FRESHERS – JOIN OUR TEAM!

Verżjoni bil-MaltiWelcome noteImportant links

YOU CAN like and follow us on platforms on facebook and insta while offering one or more of the options below
– Join a Whatsapp group and receive messages calling for one off help
– Help a parish community help the needy amongst them
– Help at LOOP Second Hand Clothes Shop Valletta
– Volunteer with Kċina ta’ Marta – Join the next food handling training
– Delivering food once a week to an address near you
– Any other skills or talents you might want to bring to the community:)
We will contact you once you fill in the form:)

Dear Fresher,
We sincerely wish you all the best on the doorstep of those new phase in your growth and career path! We hope that you can look back on these days and see them as cornerstones towards achieving your aspirations and becoming nothing short of your best!
But most importantly we hope that through your education you will realise always more that YOU CAN! After all we have been all promised that we are here not just to live but “to live with joy and abundance!(John 10:10). Joy and Abundance that can only reach us through words and actions of each and every one of us!
How can we not be grateful for your choice to proceed in your studies! Choosing to develop our strengths is the start of a journey that will see you sharing your passion, knowledge and skills with the community!
In our parish work, but especially in parish djakonija work (work amongst the needy) we couldn’t see this clearer! There is potential for Joy and Fulfillness in every one of us, but we also depend on each other to discover that joy and fulfilness in everyday life, through each others stregths, weaknesses, good times and less good ones (dare i mention test week at this point:)).
As parishes we seek to do our best to build communities under the leadership and guidance of our parish priests. Strong communities! So whatever your endeavour please consider us as your partner. Whether as a place to find an understanding friend, or a space to shine your light to support others, count on us!
Indeed you might already be one of us. Whether by supporting family members or promoting support in your own workplace or sparing some time to pray for all …your efforts might be hidden but are not unaccounted for!
You’re doing djakonija just as much as we are! And we appreciate time can somewhat be limited. If however you find it in your heart (and schedule) to offer some help, even a few hours every month can be precious! Not to mention our wish for you to choose us for one of the voluntary experiences you’ll be required to do as part of your studies!
Hope to see you in one of our information meetings! Or contact us on [email protected]:)
…remember….“Joy in Abundance” ….YOU CAN!
LOOP Parish Djakonija


TISTA tagħmlilna like u segwina fuq il-paġni tagħna fuq facebook u insta filwaqt li toffri waħda jew aktar mill-għażliet hawn taħt
Ingħaqad ma’ grupp ta’ Whatsapp u tirċievi messaġġi li jsejħu għal għajnuna ta’ darba
Għin fil-ħidma ta’ komunità parrokkjali ma nies li jkunu fil-bżonn
Għin fil-Ħanut tal-ħwejjeġ Second Hand LOOP fil-Belt
Għamel volontarjat mal-Kċina ta’ Marta – Ingħaqad mat-taħriġ tal-food handling li jmiss.
Wassal porzjonijiet tal-ikel darba fil-ġimgħa f’indirizz qrib tiegħek
Offri ħiliet jew talenti oħra li tista’ toffri 🙂
Aħna nikkuntattjawk ladarba timla l-formola 🙂

Għażiż/a,
Sinċerament nawgurawlkom l-aħjar fuq l-għatba ta’ din il-fażi ġdida f’ħajtek! Nittamaw li tkun tista’ tħares lura lejn dawn il-jiem u tarahom bħala pedamenti li għenuk tilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħek u ssir xejn inqas mill-aqwa li tista tkun!
Imma l-aktar importanti nittamaw li permezz tal-edukazzjoni tiegħek tirrealizza dejjem aktar li INT TISTA’! Wara kollox konna lkoll imwiegħda li qegħdin hawn mhux biss biex ngħixu imma “biex l-ħajja u l-ħajja bil-kotra!”(Ġw 10:10). Ħajja bil-kotra tfisser ferħ ġewwieni li jista jasal għandna biss permezz tal-kliem u l-azzjonijiet ta’ kull wieħed u waħda minna!
Kif nistgħu ma nkunux grati għall-għażla tiegħek li tipproċedi fl-istudji tiegħek! L-għażla li timpenja ruħek biex tiżviluppa is-saħħiet tiegħek hija l-bidu ta’ vjaġġ li se jarak taqsam il-passjoni, l-għarfien u l-ħiliet tiegħek mal-komunità!
Fil-ħidma parrokkjali tagħna, imma speċjalment fil-ħidma tad-djakonija parrokkjali (fost nies li jsibu riħhom fil-bżonn) dan nistgħux narawh aktar ċar! Hemm potenzjal għall-ħajja bil-kotra f’kull wieħed minna, imma aħna niddependu wkoll minn xulxin biex niskopru dak il-ferħ u s-sodisfazzjon fil-ħajja ta’ kuljum, permezz tas-saħħiet u d-dgħufijiet taghna, fi żminijiet tajbin u inqas tajbin li żgur ngħaddu minnhom (nazzarda nsemmi l-eżamijiet f’dan il-punt:)).
Bħala parroċċi nfittxu li nagħmlu l-almu tagħna biex nibnu komunitajiet taħt it-tmexxija u l-gwida tal-kappillani tagħna. Komunitajiet b’saħħithom! Allura jkun xi jkun il-ħsieb tiegħek jekk jogħġbok tikkunsidrana bħala kollegi u ħbieb pjaċir nieħdu! Nixtiequ noffrulek spazju biex d-dawl tal-ħiliet tiegħek jkun ta’ appoġġ għall-oħrajn, ingħaqad magħna!
Tabilħaqq forsi diġà int/intom wieħed/wahda/wħud minna! Kemm jekk tgħinu lill-membri tal-familja jew tippromwovu sens ta komunita’ fuq il-post tax-xogħol tagħkom…jew forsi tfittex li ssib ftit ħin biex titlob għal kulħadd…l-isforzi tiegħek jistgħu jkunu moħbija iżda m’humiex mitlufa! Int/om qed taghmel/tagħmlu djakonija daqsna!
Fuq kollox napprezzaw li l-ħin jista ‘jkun kemmxejn limitat. Madankollu jekk f’qalbek tħoss li tista toffri xi għajnuna, anke ftit sigħat kull xahar jistgħu jkunu prezzjużi!
Biex ma nsemmux ix-xewqa tagħna li inti tagħżel lilna għal waħda mill-esperjenzi ta’ volontarjat li tkun mitlub tagħmel bħala parti mill-istudji tiegħek!
Nittamaw li narak f’waħda mil-laqgħat ta’ informazzjoni tagħna! Jew ikkuntattjana fuq [email protected] 🙂
…ftakar….”Ħajja bil-Kotra!” ….TISTA!
LOOP Parroċċa Djakonija