Author: Djakonija Admin

VOLONTARJAT – Fil-Villaġġ Malti

Jekk int interessat tagħmel 5 sa 10 jiem volontarjat mat-tfal u l-familji – imla hawn (minn 18-il sena l-fuq)

Jekk int tirrapreżenta PARROĊĊA, Għaqda, jew int persuna li tixtieq tikkommetti li tgħin biex tħallas cooling system għal tinda (Ewro 300) imla l-formola hawn

Meta faqqa t-terremot fit-Turkija u s-Sirja il-Parroċċi Maltin irrispondejna flimkien ma’ oħrajn għas-sejħa għall-għajnuna.

Forsi ninsew li eluf ta’ nies għadhom hemm, u jipprovaw jibnu ħajjithom mill-ġdid.

SOS Malta organizzazzjoni maltija li bniet isem għaliha f’dawn is-sitwazzjonijiet umanitarji u ta’ emergenza, kienet minn ta’ l-ewwel li marret fuq il-post.

Ir-rappreżentanti ta’ SOS Malta illum waslu biex ingħataw roqgħa art fejn bnew villaġġ ta’ tined għal 70 familja b’tinda kbira biex tintuża bħala skola fin-nofs.

Wara taħdidiet bejn Vigarjat Djakonija, MCYN u SOS Malta qed nipproponu li nidħlu f’kollaborazzjoni biex:

  • Insostnu lil dawn ħutna fil-bżonn billi bħala parroċċi/djoċesi nghinu biex jinxtraw coolers biex is-sħana tas-sajf ma twaqqafx il-ħidma fil-villaġġ.
  • Noffru esperjenza ta’ ġimgħatejn fil-villaġġ malti lil rappreżentanti mill-parroċċi maltin matul is-sajf (inkluz taħrig u sostenn)
  • Naħdmu flimkien biex l-esperjenza tal-maltin f’dawn is-sitwazzjonijiet tkun tista’ tinqasam u titkompla fil-komunitajiet parrokkjali u lokali tagħna

IL-VILLAĠĠ MALTI MMEXXI MINN SOS MALTA

Villaġġ ta’ 70 tinda mibni u mmexxi min SOS Malta għal 70 familja u tinda oħra li tintuża bħala skola għat tfal. Parti mill-villaġġ ta Reyhanli, fir-reġjun tat-Turkija msejjaħ Hatay, 65 kilometru biss il-bogħod minn Aleppo fis-Sirja.

IL-BŻONN URĠENTI

Bħal f’pajjiżna is-sajf f’dan ir-reġjun huwa kiefer. Forsi iktar minn tagħna. Żgur li kif nafu t-tined isiru fran fix-xemx. Is-soluzzjoni possibbli hi li kull tinda jkolla cooler u fuq it-tinda ezistenti tintrama fly-sheet (qisu l-materjal l-ahdar li nużaw Malta biex ikollna d-dell). Dawn jinxtraw minn post viċin u jiġu installati minn nies tal-post taħt it tmexxija tar-rappreżentanti ta’ SOS Malta.

Kull cooler, flysheet u struttura jiswa 300 Ewro

IL-PROPOSTA

Qed nistiednu lil parroċċi maltin jieħdu impenn li jiffinanzjaw cooler u struttura tad-dell ghal tinda jew aktar.

Aħna nipprovdu materjal li bih ninfurmaw il-komunita, nilqgħu mistoqsijiet biex in-nies ikunu nfurmati aħjar u jkun hemm sit elettroniku fejn l-iżvilupp fil-villaġġ jkun jista jigi segwit permezz ta ritratti u kitbiet.

Nistiednu nies ta ‘l fuq minn 18 il-sena li jixtiequ jkunu jafu aktar dwar l-opportunita ta gimghatejn volontarjat fil-villagg matul is-sajf biex ikellmuna

Naħdmu mal-parroċċi maltin biex biex l-esperjenzi li membri tal-komunitajiet tagħna jagħmlu barra minn malta fosthom din, isibu għalqa għammiela fil-parroċċi tagħna.

Dan permezz ta’ opportunitajiet ta formazzjoni, u azzjoni li niżviluppaw flimkien miegħek bħala kappillan skond il-bżonn fil-komunita tiegħek

Turkija / Sirja


COLLECTION POINTS/POSTIJIET TA ĠBIR
LOCATIONS:
QAWRAMOSTAIKLINGŻIRAGĦAXAQ B’BUĠIA


ESSENTIAL ITEMS COLLECTED IN PARISHES FOR TURKEY AND SYRIA

Next Sunday, 12 February 2023, a number of parishes in Malta will be collecting basic and essential items to be sent to the people struck by the earthquake in Turkey and Syria. This initiative is being coordinated by the Archdiocese of Malta through the Fondazzjoni Opri Soċjali.

The products needed include: canned and sealed food, sanitary products, tents, tent mattresses, sleeping bags, torches, batteries and power banks.

The full list of items to be collected can be obtained from the website djakonija.org/turkijasirja. Further details can be found there about the venues to which donations may be delivered.

Items may be left in the centres set up for this purpose in the parishes of Iklin, Qawra, Għaxaq, Gżira, Mosta and Birżebbuġa between 10am and 4pm. In each parish, a number of volunteers will receive the donations, sort and pack them well in special boxes to ensure they will reach their destination in as quickly as possible.  The boxes will be passed on to the Civil Protection Department which is currently in continuous contact with the respective authorities in Turkey and Syria.

It is important to note that items not on the list of items specifically requested by the Civil Protection Department will not be accepted.

Fondazzjoni Opri Socjali works to provide support to diocesan entities, including Maltese parishes, and helps in the organisation of pastoral events and initiatives of social benefit to the community.


JINĠABRU OĠĠETTI ESSENZJALI FIL-PARROĊĊI GĦAT-TURKIJA U S-SIRJA

Nhar il-Ħadd li ġej, 12 ta’ Frar 2022 għadd ta’ parroċċi f’Malta se jiġbru affarijiet bażiċi u essenzjali li għandhom bżonn bħalissa l-popli tat-Turkija u s-Sirja. Din l-inizjattiva qed tiġi koordinata mill-Arċidjoċesi ta’ Malta permezz tal-Fondazzjoni Opri Soċjali vo/1415. 

Il-prodotti meħtieġa jinkludu: ikel f’bottijiet u pakketti magħluqin, prodotti sanitarji, tined, saqqijiet tat-tined, sleeping bags, torches, batteriji u power banks. 

Il-lista sħiħa tal-affarijiet li se jinġabru tista’ tinkiseb minn djakonija.org/turkijasirja flimkien ma’ dettalji oħra dwar minn fejn ser jinġabru d-donazzjonijiet.

L-affarijiet jistgħu jitħallew fiċ-ċentri tal-parroċċi tal-Iklin, il-Qawra, Ħal Għaxaq, Birżebbuġa, il-Gżira, u l-Mosta bejn l-10am u l-4pm fejn se jkun hemm għadd ta’ voluntiera jilqgħu d-donazzjonijiet u jippakkjawhom b’mod organizzat biex jaslu malajr fejn hemm bżonn. Id-donazzjonijiet ser jinġabru u jitqassmu f’kaxxi apposta fil-parroċċi stess biex imbagħad jgħaddu lid-dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, li bħalissa jinsab għaddej f’kuntatt kontinwu mal-awtoritajiet konċernati fit-Turkija u s-Sirja.

Mhux se jiġu aċċettati affarijiet li mhumiex imniżżla fil-lista ta’ oġġetti mitluba speċifikament mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili.

Il-Fondazzjoni Opri Soċjali taħdem biex tipprovdi sapport lill-entitajiet djoċesani, fosthom il-parroċċi Maltin, u tgħinhom jorganizzaw inizjattivi pastorali u ta’ benefiċċju soċjali fil-komunità.

Kċina ta’ Marta – Help

To be a volunteer kindly apply here

At Kċina ta’ Marta we prepare nutritious food to provide for needs in the community and sustain parish djakonija efforts. Although a token fee is charged per portion, all proceeds go toward a fund that supports parishes around Malta in their work amongst the needy. 

This can only be possible through the support of benefactors & volunteers who will also be provided with the necessary training for food handling.

IF YOU WANT TO PROVIDE A FOOD DONATION….

The food items we use most are:

passata & polpa preferably jars of 700g, kunserva,
long grain rice,
couscous,
long life skimmed milk,
pitted olives,
Tuna (preferably large tins or pouches)

IF YOU WOULD LIKE TO VOLUNTEER….

At the moment support needed is as follows:

Kitchen Help – groups of 3 persons (if you don’t have a group no worries we can assign you to one) to help the cooks during the cooking sessions. Tasks vary but include food preparation, packaging and cleaning. At the moment this happens in 2 shifts, Friday 2pm to 6pm and Saturday 10am to 4pm.

Food Deliveries to beneficiaries – this would require you to commit to deliver frozen portions of food from a freezer hub to a beneficiary once a week. The freezer hub is accessible with a code so you can do your delivery at any time that is possible for you as long as you agree with the beneficiary that the time is also good for them to receive the food portions and put them in freezer. In the event you cannot make it for a week or two we will help you find a substitute. 

Food Deliveries to freezer hubs – this would require you to commit to deliver frozen portions of food from the kitchen to a freezer hub once a week. The freezer hub is accessible with a code so you can do your delivery at any time that is possible for you.

Community meals – parishes will be offered the chance to organise community meals and support our work. For such events we will need people to help us serving plating and helping our guest benefactors enjoy their meal. You can offer to be included in a WhatsApp group (that will be only used for such calls) through which calls for such help will be done….of course when a call is made, you consider your options and if you can make be with us great!

LOOP.mt

About LOOP

Eco Merchandise

Help & Donate

Kċina ta’ Marta

Loop Clothes Shop

Loop Volunteers

Laqgħat Operaturi Pastorali Djakonija Fil-Parroċċi

Il-LAQGĦA LI JMISS

Din is-sena il-laqghat ghall-operaturi pastorali tad-djakonija fil-parroċċi u l-komunita ser isiru b’mod hybrid.

Inheggu kemm jistghu minnkom ikunu maghna fizikament imma nifhmu li ghal x’uhud dan mhux possibbli. Ghaldaqstant se naghmlu hilitna biex inzommu wkoll il-laqgha fuq zoom, bl-ahjar partecipazzjoni possibbli. 

PROGRAMM TAS-SENA

Hawn isfel qed nghaddulkom il-Programm ghal din is-sena kollha. Tindunaw li xi drabi il-laqgha ser issir fl-ahhar tlieta tax-xahar u ohrajn fl-ahhar Hamis tax-xahar dan anke biex min it-tlieta dejjem mehud ikun jista almenu jattendi tal-hamisijiet. 

Il-Laqghat fizici ser ikunu qed isiru f’parrocci diversi anke biex niltaqghu mar-realtajiet fil-komunitajiet taghna. 
napprezzaw li jkun hemm sforz biex kull parroċċa ikolla raprezentanza f’kull laqgha. 

Din is-sena min jippartecipa ghal mill-inqas 70 fil-mija tal-laqghat, ser ikun rikonoxxut mill-Pastoral Formation Institute- Dwar dan naghtu aktar dettalji fl-ewwel laqgha.

It-Tlieta  25 ta’ Ottubru

Kelliema: Sra Catherine Fleri soler

Tema: Djakonija ħidma ta Żvilupp fil-Komunita

It-Tlieta 29 ta Novembru

Kelliem: Prof Salvu Chircop

Id-Djakonija fil-Parroċċa – Komunita’ ta’ Fidi li twassal il-messaġġ tal-Vanġelu lill-hinn

Il-Ħamis 26 ta’ Jannar

Kelliem: Sur Joseph Pellicano

Support Emozzjonali fil-Komunita

It-Tlieta 28 ta’ Frar

Kelliema: Sr Teresa Tonna

L-iSkola bħala kollaboratur importanti

tal-ħidma tad-djakonija fil-parrocca

Il-Ħamis 30 ta’ Marzu

Kelliema: Dr Anna Vella

Ngħinu lil min nixtiequ jinbidel

imma mingħajr ma nipprovaw nibdluh aħna

It-Tlieta 25 ta’ April

Esperjenzi ta volontarjat Internazzjonali

Kif jistgħu jkomplu fil-parroċċi tagħna

Il-Ħamis 25 ta’ Mejju

Komunita li tisma’: Tilqa, u Tippromwovi l-fejqan

2 inizzjattivi f’parroċċa lokali

u oħra internazzjonali

It-Tlieta 27 ta’ Gunju

Kelliem: Sur Benjamin Flores Martin

Il-ħidma tad-djakonija fil-parroċċa,

u dik fost iż-żghażagħ jistgħu joqorbu

għall-ġid tal-komunita?

TISTA’! Korsijiet b’Xejn għal Żgħażagħ

You Can! Train and Upskill – Free Courses

Minn 12 sa 19-il sena / from 12 to 19 year olds 

application closed
Painting – Xogħol ta’ Żebgħa

Wednesdays at 6.30 – 830 pm

Starting Wednesday 1 Feb

Venue: Senglea Parish Hub

8 sessions

Applika Issa – Apply Now
Welding

Mondays at 630 – 830 pm

Starting Monday 13 Feb

Venue: Senglea Parish Hub

8 sessions

application closed

Music – Mużika

Saturdays at 3 -5 pm

Starting Saturday 4 Feb

Venue: Senglea Parish Hub

8 sessions

application closed

Customer Care

Wednesdays at 6.30 – 830 pm

Starting Wednesday 1 Feb

Venue: Senglea Parish Hub

8 sessions

application closed

Cooking – Tisjir

Saturdays at 4 – 6 pm

Starting Saturday 4 Feb

Venue: Senglea Parish Hub

8 sessions

application closed

Interview skills & CV writing

Thursdays at 6.30 – 830 pm

Starting Thursday 23 Feb

Venue: Senglea Parish Hub

8 sessions

application closed

Sewing & Textiles – Ħjata u Tessut

Mondays at 5.30 – 830 pm

Starting Monday 6 Feb

Venue: Senglea Parish Hub

8 sessions

Applika Issa – Apply Now

Guilding – Induratura

Fridays at 630 – 830 pm

Starting March 2023

Venue: Senglea Parish Hub

8 sessions

Applika Issa – Apply Now

Woodwork – Xogħol tal-Injam

Thursdays at 630 -830 pm

Starting March 2023

Venue: Senglea Parish Hub

8 sessions

Arkivju ta Riżorsi